acicastello


Avís legal

Avís Legal
Aquest  avís regula les condicions d'ús d'aquesta web i l'usuari les accepta sense reserves.
 
Informació de la pàgina web
Edicions La Veu del País Valencià, SL, amb domicili al C/ Les Moreretes, 58 C de 46270-Castelló de la Ribera (País Valencià), i amb CIF B-98494149, inscrita en el Registre Mercantil de València, tom  9554,  llibre 173, inscripció 1ª, pàgina V-151390, és propietària del diari digital La Veu del País Valencià, que s’edita a la pàgina web amb l'adreça www.laveupv.com.
 
Condicions d'ús de la web
Mitjançant l'acceptació d’aquesta política de privacitat us comprometeu a utilitzar aquesta pàgina web i els serveis oferts de forma lícita, d'acord amb el disposat en aquestes clàusules i de manera que no produïsquen un perjudici en els drets o interessos de tercers o que puga danyar o produir un ús anormal de la pàgina web o dels serveis que se’n puguen prestar.
 
Galetes (Cookies)
Li informem que laveupv.com usa dispositius d’implantació de galetes (cookis) i emmagatzematge d’IP. Aquestes galetes permeten un control de les dades de navegació de l'usuari per fer-li més còmoda i ràpida la comunicació amb www.laveupv.com. La cookie és un fitxer que dipositem en el seu equip, amb l’únic objectiu de simplificar la seua navegació en www.laveupv.com.  En cap cas, doncs, no es fan servir les galetes per aconseguir dades personals identificatives de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar els navegadors d'internet per obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Pot ser-ne advertit abans de la instal·lació i pot impedir-la, si vol.
 
Exclusió de responsabilitat
L'ús d'aquesta pàgina web es realitza sota el propi risc de l'usuari; per tant, Edicions La Veu del País Valencià, SL no es responsabilitza de possibles danys derivats d'interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a l'entitat pública esmentada; de retards o bloqueigs en l'ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues al seu centre processador de dades, de línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es puga produir al programari o maquinari dels usuaris.
D'igual manera, Edicions La Veu del País Valencià, SL no respondrà pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. Tampoc no respondrà dels danys i perjudicis causats per l'ús o mala utilització del contingut de la web ni per les conseqüències que puguen derivar-se dels errors, defectes o omissions en els continguts que puguen aparèixer en aquesta pàgina proporcionats per tercers.
L'usuari es compromet a fer servir adequadament els continguts i serveis. En el cas de fòrums i xats, els participants accepten els principis de no-incitació a la violència i de no-discriminació per raó de sexe, edat, religió, origen nacional, discapacitat o orientació sexual i s'han d'abstenir d'insultar o d'emprar un llenguatge ofensiu.

Relacions contractuals
El mer accés a la pàgina no suposa en cap cas l'existència d'una relació contractual entre l'usuari i Edicions La Veu del País Valencià, SL.
En conseqüència, Edicions La Veu del País Valencià, SL no assumeix cap responsabilitat que puga derivar-se de la falta de veracitat, del caràcter incomplet, de la falta d'actualització i/o de la imprecisió de les dades o informacions facilitats a la web.
 
Continguts de la web i enllaços
Edicions La Veu del País Valencià, SL es reserva la facultat de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment la informació exposada a la pàgina web, per la qual cosa us aconsellem que reviseu periòdicament aquesta pàgina per estar al corrent dels canvis efectuats.
El portal no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts aliens que es transmeten, allotgen o els que faciliten l'accés des de la web, ja que no està obligat a controlar amb caràcter previ si l'esmentat enllaç compleix amb la legalitat vigent. Tampoc no garanteix l'absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l'usuari, excloent-ne qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.
Edicions La veu del País Valencià no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se'n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facen de les informacions i continguts d'aquesta pàgina web.
Aquelles entitats que, amb autorització prèvia del titular del lloc web, pretenguen establir un enllaç amb aquesta pàgina web hauran de garantir que permet únicament l'accés a aquesta pàgina o servei, però que no realitza reproducció dels seus continguts i serveis.
Laveupv.com  també ofereix continguts publicitaris. Els anunciants i patrocinadors són els responsables tant del compliment de les lleis com dels continguts del material que difonen i publiquen.
 
Suspensió temporal de l'accessibilitat de la web
Edicions La Veu del País Valencià, SL es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat d’avís previ, l'accessibilitat de la seua pàgina web per la necessitat eventual d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora, sense que això pugui suposar cap responsabilitat d’Edicions La Veu del País Valencià, SL sobre això.

Propietat intel·lectual i industrial
Aquesta web i tots els continguts, incloent-hi textos, imatges, àudios, vídeos, dissenys, creativitat i tot altre material, són propietat d’Edicions la Veu del País Valencià, SL o de tercers que se li n’han autoritzat l'ús. Laveupv.com s’edita en règim de drets Creative Commons Reconeixement-No Comercial-SenseObresDerivades 3.0 No Adaptada, CC BY-NC-ND 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ca). Per tant, els textos publicats a laveupv.com es poden copiar, distribuir i transmetre públicament i lliurement, sempre sota les condicions següents:
- Cal esmentar-ne la font.
- Cal respectar-ne la contextualització original.
- No se'n pot fer un ús comercial.
- No se'n pot fer obra derivada.
Ara bé, no s'editen en règim de Creative Commons sinó en el de drets d'autor legalment en vigor, totes les fotografies, els articles d’opinió, tots els materials d’EFE, d'Europa Press, d'ACN, i, en general, tots els materials cedits per tercers (quan s'indica).
 
Protecció de dades
Edicions La Veu del País Valencià, S.L. compleix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, i les dades que es recullen en alguns serveis de laveupv.com s'incorporen a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, disposat per Edicions La Veu del País Valencià.
El tractament de les dades proporcionades es fa d'acord amb les disposicions del RD994/1999, que obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries per a evitar-ne la pèrdua, l'alteració o l'accés no autoritzat de tercers.

photo
 
 

l'Oratge

Publicitat

ÀLBUM FOTOS

La València màgica i miraculosa

ÀLBUM DE FOTOS

Diada 9 d'Octubre

ÀLBUM DE FOTOS

l'Albufera

ÀLBUM DE FOTOS

Centenari del Trenet

ÀLBUM DE FOTOS

COM El Castellet

GCiE-Compromís

Espai

ÀLBUM DE FOTOS

Homenatge als Maulets

#castelloparla

Twiter