Informació pública del Pla General d’Ordenació Urbana

Informació pública de la proposta final del Pla General d’Ordenació Urbana després de la Fase de consultes i participació pública

Economia

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 22 de desembre de 2014, va acordar sotmetre a informació pública durant un termini de 45 dies la proposta final del Pla General de Villanueva de Castellón, integrada pel document de planejament urbanístic, informe de sostenibilitat ambiental i resta d’estudis específics, a comptar des del dia següent a la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, així como suspendre l’atorgament de llicències urbanístiques i d’activitat en aquelles àrees o usos determinats objecte del planejament al qual les noves determinacions suposen una modificació del règim urbanístic vigent.
 
Es publicarà un anunci de l’esmentat acord al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i al periòdic 'Levante EMV'. La publicació de l’últim d’estos dos anuncis marcarà l’inici del termini de 45 dies.
 
Durant el termini d’informació pública, es podrà consultar una còpia diligenciada dels documents esmentats, en les oficines generals de l’Ajuntament, Plaza Ajuntament 8, planta baixa, en horari de 09.00 a 14.00 hores, o en la pàgina  web de l’ajuntament

Durant l’esmentat termini es podrà presentar quantes al•legacions o sugerències s’estimen convenients.
 
Per a poder accedir als fitxers que integren aquest document pot fer clic ací.

Ajuntament de Castelló

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article