Tots els partits, llevat del PP, es comprometen per escrit contra la prolongació de Blasco Ibáñez